Resultaten 'Mobiliteit in Zaventem'

In december 2020 hebben we een grootschalige bevraging georganiseerd bij onze bewoners omtrent de mobiliteit binnen elke deelgemeente. 

Hiervoor deden we een ‘online mobiliteitstest’ waardoor bewoners op basis van het invullen van stellingen hun “Zaventem van de toekomst” konden vormgeven. We stelden ook enkele vragen over de verplaatsingswijze binnen de gemeente en we polsten naar ideeën en suggesties over hoe we bepaalde thema’s (doortocht centrum, verkeersluwe woonwijken en de opwaardering van pleinen) zouden kunnen aanpakken in de toekomst. Behalve online werd deze bevraging ook op papier naar elke bewoner van Zaventem gestuurd.

Ongeveer 6 weken lang konden de Zaventemnaren input geven en meer dan 1000 mensen hebben dit ter harte genomen. 

Deze data zijn ondertussen geanalyseerd en binnen het bestuur bekijken we nu de vervolgstappen van dit participatietraject. Hierover volgt meer info begin september.

De belangrijkste conclusies hieruit zijn de volgende:
(NB: alle conclusies zijn getrokken obv de feedback van de respondenten. Dit betekent geenszins dat dit representatief is voor de hele Zaventemse bevolking)

Onze manier van verplaatsen

  1. In Zaventem is de auto nog steeds koning. Zeven op tien van de deelnemers heeft minstens één eigen wagen in het gezin. Bijna 90% van de respondenten verplaatst zich ook minstens 1x per week met de auto. De auto is dus het meest gebruikte vervoersmiddel. Echter, 96% van de respondenten zou graag hierin verandering zien, waarin er meer zacht verkeer is en minder gemotoriseerd verkeer.
  2. De deelnemers geven als belangrijkste suggesties voor het stimuleren van dit zachte verkeer het verbeteren van de fiets- en wandelinfrastructuur (voldoende en veilig afgescheiden fietspaden, veilige oversteekpunten en brede voetpaden), en daarmee gepaard het verbeteren van de veiligheid. Ook de stiptheid en nabijheid van het openbaar vervoer wordt aangekaart.

Uitdagingen en oplossingen 

  1. Problemen en uitdagingen: Algemeen genomen zijn infrastructuur, parkeren, veiligheid en doorstroming de meeste genoemde problemen en uitdagingen voor Zaventem. Veiligheid draait hoofdzakelijk rond de bescherming van de zwakke weggebruiker. Bij doorstroming signaleert men vooral sluipverkeer als probleem. Verder wijst men ook op een te weinig doorgedreven controle op snelheidsovertredingen. Ook ziet men (te) weinig groen in het Zaventemse straatbeeld.
  2. Oplossingen en maatregelen: De inwoners van Zaventem vragen algemeen genomen vooral aanpassingen aan de inrichting van de weg. In lijn met wat we in andere studies zien, gaat het dan vooral om het aanpassen van fiets- en voetpaden voor meer veiligheid. Ook oversteekplaatsen worden in deze optiek vaak vernoemd.

Met betrekking tot parkeren zijn de meningen verdeeld; hoewel de roep om het behoud of uitbreiding van de parkeergelegenheid over het algemeen het luidst klinkt, wordt het verminderen van parkeergelegenheid ook gezien als een middel om sommige woonwijken verkeersluwer te maken.

Met het oog op doorstroming wordt vaak verwezen naar aanpassingen in het circulatieplan en bijhorend het inrichten van éénrichtingsverkeer in bepaalde zones en straten.

Wat dit concreet betekent per deelgemeente kan je in detail nalezen in de bijgevoegde PDF of onderaan deze pagina.

Wat zijn nu de vervolgstappen?

Sowieso gaan we terug met jullie aan de slag. Op dit moment zijn we de laatste hand aan het leggen aan het uitwerken van scenario’s die oplossingen bevatten voor de meest genoemde problemen. Deze scenario’s zullen in september/oktober aan jullie voorgelegd worden, zodat we hier uitgebreid over in dialoog kunnen gaan. Meer info is voorzien tegen begin september.