Snelheid in Sint-Stevens-Woluwe

Hier wordt een uitbreiding van de zones 30 voorgesteld, met een duidelijke afbakening van plaatsen waar 30 en waar 50 km per uur mag gereden worden. 

Bijkomende initiatieven moeten ervoor zorgen dat de snelheid daadwerkelijk vermindert. We denken aan wegversmallingen aan de ingang van de zones 30 en andere vertragende maatregelen, zoals het plaatsen van bloembakken, …

Snelheid – scenario 1

Hier wordt gefocust op aanpassingen die het wegbeeld van de woonstraten versmallen en zo voor een lagere snelheid zorgen, met beperkte aanpassing van de huidige situatie. Dit scenario kan gezien worden als opstapje naar het meer ambitieuze tweede scenario. 

De straten die nu al een snelheidsregime van 30 km/u hebben behouden dit regime.

Bijkomend krijgen een aantal straten die deel uitmaken van het fietsroutenetwerk een beperking tot 30 km/u. We denken dan aan Tiendeschuurveld (reeds goedgekeurd door het College), Eversestraat, Eenenboomlaan, Europalaan, Harenheidelaan, Hockeylaan en de Countrylaan. Een aantal van deze straten kan ook ingericht worden als fietsstraat.

Snelheid – scenario 2

Hier worden de woonwijken allemaal ingericht als zone 30. Een arsenaal aan bijkomende maatregelen zorgt voor naleving ervan. Er worden veilige woonwijken gecreëerd waar kinderen en jongeren de straat op kunnen.

Alle woonstraten en woonwijken worden zone 30. Enkel op de doorgangswegen mag je nog 50 of 70 km/u rijden. Dit is van toepassing op de Leuvensesteenweg waar een maximum snelheid van 50 km/u geldt ten westen van R22 Woluwedal en 70 km/u ten oosten van R22 Woluwedal. Op de R22 Woluwedal zal de snelheid over de hele lengte beperkt worden tot 70 km/u. In overleg met het gewest is recent beslist om het snelheidsregime op de R22 Woluwedal te uniformiseren naar 70 km/u in functie van de verkeersveiligheid en om de geluidsoverlast te verminderen.

Lees alle thema's in Sint-Stevens-Woluwe