Beleidsvisie mobiliteit

De beleidsvisie van de gemeente op het vlak van mobiliteit kan samengevat worden in een aantal krachtlijnen.

Een gemeente die bereikbaar is

De gemeente Zaventem en zijn deelgemeenten willen bereikbaar zijn en blijven. Meer in het bijzonder moeten bedrijventerreinen, handelaars, horeca en andere voorzieningen te allen tijde vlot bereikbaar zijn. 

Een gemeente die meer aandacht besteedt aan ecologische verplaatsingsmodi

De gemeente wil minder auto's in het hart van de gemeente. Meer aandacht voor de ecologische verplaatsingsmodi (te voet, met de fiets, openbaar vervoer) moet dit mogelijk maken. In functie hiervan ijvert de gemeente in het bijzonder voor een uitbreiding van de fietsverbindingen, ook tussen de deelgemeenten.

De uitvoering van de S-bocht en andere fietsverbindingen past binnen de strategie van de gemeente Zaventem om tijdens deze legislatuur volop in te zetten op de realisatie van een veilig en comfortabel fietsroutenetwerk. Deze zullen een bijkomende stimulans geven om de fiets te gebruiken voor het woon-werkverkeer, en zo hopelijk ook onze overgesatureerde (auto)wegen wat minder druk maken. Het is zeker een extra hulpmiddel om onze schoolgaande jeugd in een veiligere omgeving ook vaker de fiets te laten gebruiken.

Een gemeente die voorrang geeft aan de zwakke weggebruikers

De gemeente hanteert hiervoor het STOP-principe waarbij de behoeften van de zwakke weggebruiker prioriteit krijgen. Het STOP-principe staat voor:

  • S van stappen (voetgangers)
  • T van trappen (fietsers)
  • O van openbaar vervoer
  • P van privé (individueel gemotoriseerd vervoer)

Bij de (her)aanleg van straten wordt eerst gekeken naar de veiligheid van stappers, trappers, … volgens de volgorde van het STOP-principe. In functie hiervan werkt de gemeente aan een beleid met continue focus op de voetganger en de fietser. 

Een gemeente die ijvert voor verkeersluwe woon- en dorpskernen 

De gemeente engageert zich voor verkeersluwe dorpskernen en woonwijken waar het aangenaam vertoeven is en waar het veilig en aantrekkelijk is voor fietsers en voetgangers. Een gepaste straatinrichting kan bovendien de overlast veroorzaakt door oververhitting in de zomer en wateroverlast bij hevige of langdurige neerslag beperken.

Geschikte stalplaatsen voor de wagens die in de gemeente moeten zijn

Enerzijds ijvert de gemeente voor minder auto's in het hart van de gemeente en verkeersluwe dorpskernen en woonwijken. Anderzijds wenst ze wel geschikte stalplaatsen te voorzien voor de wagens die daar wél moeten zijn.

Een gemeente die wil samenwerken met Federale Overheid en de gewesten

Het sluipverkeer doorheen Zaventem heeft naast een lokale vooral een bovenlokale dimensie. Hiervoor is het belangrijk om samen te werken met de verschillende overheden om een beter inzicht te krijgen in de problematiek en adequate maatregelen te kunnen treffen.

De gemeente ijvert ervoor om van de fiets een volwaardig en veilig alternatief te maken voor onze verplaatsingen, zowel voor het woon-werk- als het woon-schoolverkeer. Samenwerking met de verschillende overheden is essentieel om verder te investeren in fietsinfrastructuur en de uitbouw van een volledig fietsnetwerk.